SQL là gì? – Vài nét về SQL

SQL (Structured query Language) là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, dùng để lập trình và thiết kế cho việc quản lý dữ liệu trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), hoặc để xử lý luồng thông tin trong một hệ thống quản lý luồng dữ liệu quan hệ (RDSMS). So với các API đọc/ghi cũ hơn như ISAM hoặc VSAM, SQL cung cấp hai lợi thế chính: Thứ nhất, nó giới thiệu khái niệm truy cập nhiều bản ghi với một lệnh duy nhất, và thứ hai, nó loại bỏ sự cần thiết phải xác định làm thế nào để đạt được một bản ghi: có hoặc không có chỉ mục.

Ban đầu, SQL chỉ dựa trên đại số quan hệ và toán tử quan hệ bộ đếm, nó bao gồm một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu và ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Phạm vi của SQL bao gồm chèn dữ liệu, truy vấn, cập nhật và xóa, tạo và sửa đổi lược đồ và kiểm soát truy cập dữ liệu. Mặc dù SQL thường được mô tả như là một ngôn ngữ khai báo (4GL), nhưng ngoài ra nó cũng bao gồm các phần thủ tục.

SQL là một trong những ngôn ngữ thương mại đầu tiên cho mô hình của Edgar F. Codd, nó được mô tả trong bài báo có ảnh hưởng năm 1970 của ông, “Một mô hình quan hệ dữ liệu cho các ngân hàng dữ liệu lớn chia sẻ”. Mặc dù không hoàn toàn gắn bó với mô hình quan hệ như được mô tả bởi Codd, nó cũng đã trở thành ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất.

SQL đã trở thành một tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) vào năm 1986, và của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) vào năm 1987. Kể từ đó, tiêu chuẩn đã được sửa đổi để bao gồm một bộ các tính năng lớn hơn. Mặc dù sự tồn tại của các tiêu chuẩn như vậy, hầu hết mã SQL không hoàn toàn di động trong số các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau mà không có sự điều chỉnh.

Lịch sử của SQL
SQL ban đầu được phát triển tại IBM bởi Donald D. Chamberlin và Raymond F. Boyce vào đầu những năm 1970. Phiên bản này, ban đầu được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language), được thiết kế để thao tác và lấy dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu gần như quan hệ của IBM System R, một nhóm của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu San Jose của IBM đã phát triển trong những năm 1970. SEQUEL viết tắt sau đó đã được đổi thành SQL bởi vì “SEQUEL” là một nhãn hiệu của công ty máy bay Hawker Siddeley có trụ sở tại Anh.

Vào cuối những năm 1970, Relational Software, Inc. (nay là Tổng công ty Oracle) đã nhìn thấy tiềm năng của các khái niệm được Codd, Chamberlin và Boyce mô tả, và phát triển RDBMS dựa trên SQL của họ với những khát vọng bán nó cho Hải quân Hoa Kỳ, Cơ quan và các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 1979, Relational Software, Inc. đã giới thiệu các phiên bản SQL như Oracle V2 (Version2) đầu tiên cho các máy tính VAX.

Sau khi kiểm tra SQL tại các trang web thử nghiệm của khách hàng để xác định tính hữu dụng và thực tiễn của hệ thống, IBM bắt đầu phát triển các sản phẩm thương mại dựa trên nguyên mẫu Hệ thống R bao gồm System/38 năm 1979, SQL/DS năm 1981 và DB2 năm 1983