Điều kiện BETWEEN trong SQL Server – Học SQL từ cơ bản đến nâng cao

2238 lượt xem

Between một trong những điều kiệu thuộc cấu trúc dữ liệu SQL Server được dùng để lấy dữ liệu trong một khoảng, thường được sử dụng chung với Update, Insert, Delete hoăc Select.

1. Cú pháp điều kiện BETWEEN trong SQL

bieu_thuc BETWEEN giatriA AND giatriB ;

2. Ví dụ tên biến ( hoặc giá trị biến)

Bieu_thuc – trường thông tin hoặc cột

giatriA và giatriB

Các giá trị đối chiếu ở bieu_thuc mà tạo nên khoảng giữa. Gồm cả 2 giá trị A và B.

Ví dụ sử dụng giá trị số

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id BETWEEN 5 AND 10;

Hàm sẽ trả về các mặt hàng tồn kho có hantonkho_id từ 5-10 ở bảng hangtonkho

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id >= 5

AND hangtonkho_id <= 10;

Lệnh này kết quả tương đương lượng trên nhưng được sử dụng hàm WHERE và AND thay cho BETWEEN.

Ví dụ về toán tử NOT

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id NOT BETWEEN 5 AND 10;

Kết quả trả về tên các mặt hàng còn tồn kho, nhưng không nằm trong id từ 5-10 bao gồm cả mặt hàng có id là 5 và 10.

SELECT *

FROM hangtonkho

WHERE hangtonkho_id < 5

OR hangtonkho_id > 10;

Hàm này cũng tương tự với hàng trên.

Kết luận 

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành về hướng dẫn điều kiện BETWEEN trong ngôn ngữ cấu trúc SQL Server. Bạn có thể thấy khi áp dụng BETWEEN hàm được viết nhanh hơn khá nhiều.