T-SQL Là Gì? Tìm Hiểu Ngôn Ngữ T-SQL Chi Tiết

952 lượt xem

Với việc SQL Server liên tục được nâng cấp và sự tiến bộ của T-SQL, ngôn ngữ truy vấn này đã trở thành công cụ cốt lõi và tin cậy trong quản lý cơ sở dữ liệu. Bài viết này sẽ phân tích sâu về T-SQL, trình bày những tính năng vượt trội và bàn luận về cách nó cải thiện hiệu quả và độ linh hoạt trong quản lý cơ sở dữ liệu của SQL Server, tạo điều kiện cho sự tương tác dữ liệu hiệu quả và tương thích rộng rãi giữa các hệ thống.

T-SQL Là Gì?

T-SQL (Transact-SQL) là ngôn ngữ truy vấn được sử dụng rộng rãi trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server, cũng như các hệ thống quản lý dựa trên SQL Server. Đây là phần mở rộng của SQL (Structured Query Language) với các tính năng và cú pháp độc đáo của Microsoft SQL Server.

T-SQL cho phép người dùng truy vấn, thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, cũng như tạo và quản lý bảng, quyền hạn, thủ tục lưu trữ, hàm và các khía cạnh khác của cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, người dùng có thể tạo các truy vấn phức tạp để lấy dữ liệu từ nhiều bảng và thực hiện các tính toán dựa trên nhiều tiêu chí.

T-SQL cũng bao gồm các lệnh điều khiển luồng, điều khiển điều kiện và vòng lặp, giúp thực hiện logic phức tạp trong quá trình truy vấn và xử lý dữ liệu. Ngoài ra, T-SQL hỗ trợ các tính năng mở rộng như xử lý lỗi, gửi email, lập lịch tự động và tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác thông qua các thủ tục lưu trữ và hàm mở rộng.

T-SQL là gì ?
T-SQL là gì ?

Tổng Quan Về T-SQL

Trong T-SQL, tồn tại ba phân nhóm lệnh chính phản ánh ba chức năng cơ bản của nó:

 • Nhóm định nghĩa dữ liệu: Bao gồm các lệnh như CREATE, ALTER, và DROP, nhóm này chủ yếu tập trung vào việc tạo mới, chỉnh sửa hoặc loại bỏ các bảng dữ liệu. Nói cách khác, nhóm này phục vụ mục đích thiết lập và điều chỉnh cấu trúc của các bảng dữ liệu.
 • Nhóm điều khiển dữ liệu: Tập hợp các lệnh như GRANT, DENYREVOKE, dùng để quản lý quyền truy cập vào các đối tượng như bảng, hàm, và view. Nhóm này đảm nhiệm việc phân phối và hạn chế các quyền truy cập dữ liệu.
 • Nhóm thao tác dữ liệu: Gồm các lệnh INSERT, UPDATE, SELECT, và DELETE, nhằm thực hiện các thao tác trực tiếp trên dữ liệu bên trong các bảng, từ việc thêm mới đến cập nhật, truy vấn và xóa dữ liệu.

Cấu trúc của ngôn ngữ T-SQL được tổ chức thành từng block lệnh, khởi đầu bằng từ khóa BEGIN và kết thúc với END. Mỗi block có thể chứa một hoặc nhiều lệnh, và các lệnh này được phân tách bởi dấu chấm phẩy. Điểm đặc biệt là một block lệnh có thể nằm gọn trong một block khác, tạo nên cấu trúc lồng nhau phức tạp, cho phép thực hiện các thao tác dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

Cấu trúc một khối lệnh có dạng như sau:

Cú Pháp Và Cách Sử Dụng T-SQL

T-SQL có cú pháp giống với SQL chuẩn, nhưng nó cung cấp thêm các tính năng và cú pháp đặc biệt của riêng nó. Dưới đây là một số điểm quan trọng về cú pháp và cách sử dụng T-SQL:

Khai báo biến: sql

 DECLARE @VariableName DataType;

Gán giá trị cho biến: sql

 SET @VariableName = Value;

Tạo thủ tục lưu trữ: sql

 CREATE PROCEDURE ProcedureName AS BEGIN

– Thực thi các câu lệnh T-SQL ở đây

 END;

Sử dụng hàm tích hợp sẵn: sql

 SELECT GETDATE() AS CurrentDateTime;

Các Lệnh Cơ Bản Trong T-SQL Mà Bạn Cần Biết

Lệnh CREATE TABLE

Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL được sử dụng để tạo một bảng dữ liệu mới trong cơ sở dữ liệu. Dưới đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh này:

CREATE TABLE <Table_Name>(<Column_Name> <Data_Type>)
Ví dụ

CREATE TABLE HOCSINH( MSHS Char(5), HOTENHS varchar(20))

Lệnh ALTER TABLE

Câu lệnh ALTER TABLE trong SQL dùng để áp dụng các thay đổi đối với cấu trúc bảng hiện có, bao gồm việc thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các cột và thay đổi các ràng buộc. Cú pháp của câu lệnh này như sau:

ALTER TABLE <table name> 
ALTER COLUMN [<Column name> <New_data_type>] | ADD 
[<Column_name> <Data_type>] | DROP COLUMN [<Column_Name>]

Ví dụ :Thêm cột MALOP vào bảng HOCSINH, ta làm như sau.

 ALTER TABLE HOCSINH ADD MALOP varchar(20) NULL

Lệnh DROP TABLE

Câu lệnh DROP TABLE trong SQL được sử dụng để loại bỏ hoàn toàn một bảng không còn được sử dụng. Khi thực hiện, lệnh này sẽ loại bỏ toàn bộ dữ liệu, chỉ mục, ràng buộc, quyền truy cập và trigger liên quan đến bảng đó.

Cú pháp để thêm dữ liệu vào bảng mới:

DROP TABLE <table_name>;

Ví dụ :

DROP TABLE HOCSINH

Lệnh INSERT

Câu lệnh INSERT trong SQL được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào trong một bảng hoặc để chuyển dữ liệu từ một bảng này sang bảng khác.

Cú pháp để thêm dữ liệu vào bảng mới:

INSERT [INTO] <table_name> VALUES <values>

Trong đó:

 • INTO: là từ khóa, dùng để chỉ định bảng mà dữ liệu sẽ được thêm vào.
 • <table_name>: Tên của bảng mà bạn muốn chèn dữ liệu vào.
 • <values>: Giá trị của dữ liệu được thêm vào.

Cú pháp để thêm dữ liệu từ một bảng này sang một bảng khác:

INSERT <table_name> SELECT <column list> FROM <tablename2>

Trong đó:

 • <table_name>: Tên bảng mà dữ liệu sẽ được thêm vào.
 • <column list>: Danh sách các cột sẽ được chèn vào, lấy từ bảng đã có sẵn.
 • <tablename2>: Tên của bảng có dữ liệu sẵn có.

Các câu lệnh này cho phép bạn linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu, có thể dễ dàng thêm dữ liệu mới hoặc di chuyển dữ liệu giữa các bảng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu.

Lệnh UPDATE

Câu lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để sửa đổi dữ liệu đã tồn tại trong bảng khi cần cập nhật hoặc thay đổi thông tin. Cú pháp của câu lệnh này là:

UPDATE <table_name> SET <column_name=value> [WHERE <search_condition>]

Trong đó:

 • <table_name>: Tên của bảng mà bạn muốn cập nhật.
 • <column_name=value>: Phần chỉ định tên cột và giá trị mới mà bạn muốn gán cho cột đó.
 • [WHERE <search_condition>]: Điều kiện tìm kiếm chỉ định các hàng cụ thể trong bảng để cập nhật. Nếu không sử dụng điều kiện WHERE, tất cả các hàng trong bảng sẽ được cập nhật với giá trị mới.

Câu lệnh này giúp bạn quản lý và duy trì dữ liệu cập nhật trong cơ sở dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

Lệnh DELETE

Câu lệnh DELETE trong SQL được sử dụng để loại bỏ một hoặc nhiều hàng trong bảng, dựa trên điều kiện cụ thể. Đây là cú pháp của câu lệnh:

DELETE FROM <table_name> [WHERE <search_condition>]

Trong đó:

 • <table_name>: Tên của bảng từ đó bạn muốn xóa hàng.
 • [WHERE <search_condition>]: Mệnh đề này xác định điều kiện mà hàng cần thỏa mãn để được xóa. Nếu không có mệnh đề WHERE, tất cả các hàng trong bảng sẽ bị xóa.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn xóa thông tin của học sinh có mã số là 9999 từ bảng thông tin học sinh HS_info. Bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau:

 DELETE FROM HS_info WHERE HS_id=9999;

Câu lệnh này sẽ chỉ xóa các hàng trong bảng HS_info nơi HS_id bằng 9999, đảm bảo rằng chỉ dữ liệu cụ thể đó bị loại bỏ mà không ảnh hưởng đến các bản ghi khác trong bảng.

Lệnh SELECT

Câu lệnh SELECT trong SQL được dùng phổ biến để lấy dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu. Đây là cách để truy xuất thông tin chính xác bạn cần từ một hoặc nhiều bảng. Cú pháp cơ bản của câu lệnh này như sau:
SELECT <columnname(s)> FROM <tablename>

Trong đó:

 • <columnname(s)>: Tên của một hoặc nhiều cột bạn muốn hiển thị trong kết quả.
 • <tablename>: Tên của bảng mà từ đó dữ liệu sẽ được trích xuất.

Ví dụ: Nếu bạn muốn truy xuất tất cả dữ liệu từ cột TenTuoi trong bảng NhanVien, bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau:

SELECT Ten, Tuoi FROM NhanVien;

Lệnh Rẽ Nhánh If-elseif-else

Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh IF-ELSEIF-ELSE trong lập trình được dùng để xử lý việc thực thi các câu lệnh khác nhau dựa trên các điều kiện nhất định. Đây là một cấu trúc điều khiển dòng chảy của chương trình, cho phép bạn chỉ định các khối lệnh khác nhau sẽ được thực thi dựa vào điều kiện đúng hay sai. Cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh này như sau:

 IF <điều kiện 1>
Khối lệnh 1;
ELSE IF <điều kiện 2>
Khối lệnh 2;
...
ELSE
Khối lệnh n + 1;

Trong đó:

 • <điều kiện 1>, <điều kiện 2>, …, là các điều kiện cần được kiểm tra.
 • Khối lệnh 1, Khối lệnh 2, …, là các khối lệnh tương ứng sẽ được thực thi nếu điều kiện trước đó là đúng.
 • Khối lệnh n + 1 là khối lệnh sẽ được thực thi nếu tất cả các điều kiện trước đó đều sai.

Cấu trúc này đảm bảo rằng chỉ có một trong các khối lệnh sẽ được thực thi dựa trên điều kiện đầu tiên tìm thấy là đúng. Câu lệnh ELSE là tùy chọn và sẽ được thực thi nếu không có điều kiện nào khác đúng.

Ví dụ :

BEGIN
— Khai báo một biến
DECLARE @v_Option integer;
DECLARE @v_Action varchar(30);

 

SET @v_Option = 2;

 

IF @v_Option = 1
SET @v_Action = ‘Run’;
ELSE IF @v_Option = 2
BEGIN
PRINT ‘In block else if @v_Option = 2’;
SET @v_Action = ‘Backup’;
END;
ELSE IF @v_Option = 3
SET @v_Action = ‘Stop’;
ELSE
SET @v_Action = ‘Invalid’;
— Ghi ra log
PRINT ‘@v_Action’ + ‘ = ‘ + @v_Action;
END;

Vòng Lặp WHILE

Vòng lặp WHILE trong lập trình được sử dụng để lặp đi lặp lại một khối lệnh khi điều kiện cho trước là đúng (True). Đây là một công cụ hữu ích cho các tác vụ cần thực hiện nhiều lần cho đến khi điều kiện nhất định không còn đúng nữa.

Cú pháp của vòng lặp WHILE:

WHILE condition
BEGIN 
-- ...statements...
END;

Trong đó:

 • <condition>: Điều kiện để tiếp tục vòng lặp. Nếu điều kiện này đúng, các câu lệnh bên trong khối BEGIN...END sẽ được thực hiện. Khi điều kiện trở thành sai, vòng lặp sẽ kết thúc.

Trong quá trình lặp:

 • Lệnh BREAK: Được sử dụng để thoát ra khỏi vòng lặp WHILE ngay lập tức, không cần quan tâm liệu điều kiện còn đúng hay không.
 • Lệnh CONTINUE: Được sử dụng để bỏ qua các câu lệnh còn lại trong khối lệnh của vòng lặp hiện tại và bắt đầu vòng lặp mới (kiểm tra lại điều kiện và tiếp tục thực hiện nếu điều kiện vẫn đúng).

Ưu Và Nhược Điểm Của T- SQL

Ưu Điểm

Tối ưu hóa cho SQL Server: T-SQL được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất trên SQL Server, khai thác tối đa sức mạnh và các tính năng độc đáo của nền tảng này.

Công cụ xử lý dữ liệu mạnh mẽ: Cung cấp các tính năng và công cụ đa dạng cho việc truy vấn và xử lý dữ liệu phức tạp, cho phép người dùng quản lý cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và linh hoạt.

Cú pháp thân thiện: T-SQL có cú pháp trực quan, làm cho việc viết và đọc code trở nên dễ dàng, ngay cả với những người mới bắt đầu.

Hỗ trợ phong phú: SQL Server cung cấp một loạt tài liệu hướng dẫn và công cụ hỗ trợ, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và quản lý code T-SQL.

Nhược Điểm

Giới hạn tính tương thích: T-SQL kém linh hoạt hơn khi sử dụng với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu khác, do nó được tối ưu hóa cho SQL Server.

Hạn chế trên nền tảng di động: Không được thiết kế để xử lý dữ liệu một cách tối ưu trên các thiết bị di động.

Thách thức với tính năng phức tạp: Có thể gặp khó khăn trong việc xử lý dữ liệu không gian và đối tượng, hoặc khi cần thực hiện các tính năng cực kỳ phức tạp.

Mở rộng có giới hạn: Mặc dù có thể được mở rộng qua các hàm và gói lưu trữ, nhưng việc mở rộng và tùy chỉnh T-SQL có thể không mềm dẻo như các ngôn ngữ lập trình chuyên biệt khác.

Tìm Hiểu Sự Khác Biệt Giữa SQL Và PL/SQL

SQL là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cơ bản dùng để thao tác và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu. Ngược lại, PL/SQL (Procedural Language extensions to SQL) là phiên bản mở rộng hướng thủ tục của SQL, được thiết kế đặc biệt cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. Sự khác biệt chính giữa SQL và PL/SQL có thể được hiểu như sau:

Tiêu chí SQL PL/SQL
Khái niệm SQL là ngôn ngữ truy vấn duy nhất được dùng để thực hiện các thao tác DDL và DML. PL/SQL là một khối lệnh để viết các đoạn chương trình, hàm, thủ tục,…
Bản chất SQL cơ bản mang tính chất khai báo, định nghĩa các biến, thành phần trong cơ sở dữ liệu. PL/SQL là những thủ tục, xác định quy trình thực hiện của các tiến trình truy vấn.
Cách thực thi Thực thi từng câu lệnh. Thực thi cả một khối lệnh.
Tương tác với database Tương tác trực tiếp với Database Server. Không tương tác với Database Server.
Khả năng tương tác Không thể chứa các mã PL/SQL. PL/SQL cũng là một extension của SQL nên có chứa SQL trong đó.
Mục đích sử dụng Chủ yếu sử dụng SQL để thao tác với dữ liệu. Chủ yếu sử dụng PL/SQL để thao tác với các ứng dụng.

Sự Khác Nhau Giữa T-SQL Và PL-SQL

Để phân biệt giữa T-SQL và PL/SQL ta có thể dựa trên các yếu tố sau đây:

Tiêu chí T-SQL PL/SQL
Nhà phát triển T-SQL (Transact Structure Query Language) là ngôn ngữ truy vấn được phát triển độc quyền bởi Microsoft. PL/SQL (Procedural Language Structural Query Language) là ngôn ngữ truy vấn được phát triển bởi Oracle.
Mục đích T-SQL giúp người lập trình dễ dàng kiểm soát các chương trình. PL/SQL là một ngôn ngôn ngữ truy vấn tự nhiên, có thể kết hợp được với SQL.
Môi trường hoạt động Môi trường hoạt động tốt nhất của là T-SQL là trên Microsoft SQL server. Môi trường hoạt động tốt nhất của PL/SQL là Oracle Database Server.
Độ phức tạp Ngôn ngữ T-SQL khá đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. Ngôn ngữ PL/SQL khá phức tạp.
Tác dụng T-SQL cho phép người lập trình có thể chèn nhiều hàng trên cùng một bảng bằng câu lệnh BULK INSERT. PL/SQL hỗ trợ cấu trúc OOP gồm đóng gói dữ liệu, nạp chồng hàm, ẩn các thông tin.
Câu lệnh SELECT INTO Có sử dụng. Có sử dụng.
Câu lệnh SELECT Có thể kết hợp với mệnh đề NOT EXISTS trong T-SQL. Có thể kết hợp với MINUS trong PL/SQL.

Sự Khác Biệt Giữa T-SQL Và SQL

Sự khác biệt giữa T-SQL và SQL
Sự khác biệt giữa T-SQL và SQL

SQL

 • SQL là một ngôn ngữ lập trình tập trung vào việc quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Điều này được sử dụng để kiểm soát và thao tác dữ liệu tại nơi lưu trữ lượng lớn
 • Các truy vấn SQL được gửi riêng lẻ đến database server.
 • Cú pháp đã được chính thức hóa cho nhiều lệnh; một số trong số này là SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE và DROP

T-SQL

 • T-SQL là một extension thủ tục được sử dụng bởi SQL Server.
 • T-SQL có một số tính năng không có sẵn trong SQL, như các phần tử lập trình
 • T-SQL viết một chương trình theo cách mà tất cả các lệnh được gửi đến máy chủ trong một lần thực hiện.
 • T-SQL cũng bao gồm các hàm đặc biệt như date() được chuyển đổi và một số hàm khác không phải là một phần của SQL thông thường.

Một Số Mẹo Khi Làm Việc Với T-SQL

Tối ưu hóa truy vấn là chìa khóa: Để đạt được hiệu suất cao nhất, hãy chắc chắn rằng bạn đã sử dụng hiệu quả các chỉ số, áp dụng điều kiện WHERE phù hợp, và tinh chỉnh cấu trúc của truy vấn của bạn.

Ứng dụng biến trong T-SQL: Việc sử dụng biến giúp cho việc lưu trữ tạm thời và tái sử dụng các giá trị trong quá trình xử lý, cải thiện đáng kể tính linh hoạt và hiệu suất của code.

Xây dựng cho sự mở rộng: Trong quá trình phát triển các ứng dụng lớn và nhiều chức năng, việc lựa chọn sử dụng thủ tục lưu trữ và các gói sẽ giúp cấu trúc và quản lý mã T-SQL một cách hiệu quả hơn.

Chú trọng đến xác thực và quản lý quyền truy cập: Áp dụng các phương pháp xác thực và quản lý quyền truy cập cẩn thận để đảm bảo an toàn dữ liệu và hạn chế truy cập không được phép.

Sử dụng T-SQL thực hiện phân tích dữ liệu
Sử dụng T-SQL thực hiện phân tích dữ liệu

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng T-SQL

Tại sao nên sử dụng T-SQL ?

T-SQL, viết tắt của Transact-SQL, là ngôn ngữ truy vấn đặc thù cho Microsoft SQL Server. Nó được thiết kế để hỗ trợ các thao tác như truy xuất dữ liệu từ các hàng, chèn hàng mới vào bảng, hoặc trích xuất thông tin từ nhiều hàng. T-SQL là ngôn ngữ chính được SQL Server sử dụng để xử lý dữ liệu.

TQL có phải là một tiêu chuẩn mở không ?

SQL là ngôn ngữ lập trình phi thủ tục, được phát triển để hỗ trợ người dùng trong việc thao tác với dữ liệu lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. Trái ngược với SQL, T-SQL (Transact-SQL) là một phần mở rộng của SQL, dành riêng cho sử dụng trong Microsoft SQL Server. Trong khi SQL được coi là một tiêu chuẩn mở, T-SQL lại là ngôn ngữ độc quyền của Microsoft.

T-SQL có tích hợp các tính năng lập trình?

Có, T-SQL cung cấp biến, hàm, thủ tục lưu trữ và điều khiển chương trình để hỗ trợ các tính năng lập trình trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu.

Có ngôn ngữ SQL nào thay thế T-SQL?

Một số ngôn ngữ truy vấn SQL thay thế phổ biến bao gồm PL/SQL cho Oracle và MySQL. Tuy nhiên, T-SQL là lựa chọn chính khi làm việc với SQL Server.

Kết Luận

T-SQL, một phần mở rộng đặc trưng của SQL được thiết kế riêng cho SQL Server, tích hợp các tính năng nâng cao bao gồm xử lý sự kiện, truy vấn XML, tìm kiếm toàn văn, cũng như các chức năng bảo mật và quản lý. Tính năng này hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phức tạp, từ đó tăng cường tính tương tác và khả năng liên kết dữ liệu.

Dù T-SQL cung cấp độ mạnh mẽ và tính linh hoạt cao, nó chủ yếu chỉ được hỗ trợ bởi Microsoft SQL Server và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan. Việc sử dụng T-SQL phụ thuộc vào môi trường công nghệ cũng như các yêu cầu đặc thù của dự án, nhằm đảm bảo sự tương thích và hiệu quả trong quản lý dữ liệu.