Hàm + trong SQL Server

2124 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Toán tử  +  cho phép bạn thêm hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau.

Lưu ý: Xem thêm hàm CONCAT () và CONCAT_WS ().

 

Cú pháp

string1 + string2 + string_n

 

Giá trị tham số

 

string1, string2, string n    :  Các chuỗi để thêm lại với nhau

 

Ví dụ

Thêm 3 chuỗi với nhau:

SELECT ‘SQL’ + ‘ is’ + ‘ fun!’;