Hàm SUBSTRING trong SQL Server

1577 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm SUBSTRING () trích xuất một số ký tự từ một chuỗi.

 

Cú pháp

SUBSTRING(string, start, length)

 

Giá trị tham số

string : Chuỗi để trích xuất từ

start: Vị trí bắt đầu. Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1

length: Số lượng ký tự cần giải nén. Phải là một số dương

 

Ví dụ

Trích xuất 5 ký tự từ cột “Tên khách hàng”, bắt đầu ở vị trí 1:

SELECT SUBSTRING(CustomerName, 1, 5) AS ExtractString

FROM Customers;