Hàm ROUND trong SQL Server

1420 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ROUND trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm ROUND trả về một số được làm tròn đến một số vị trí thập phân nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ROUND trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1ROUND( number, decimal_places [, operation ] )

Trong đó:

number: Số để làm tròn.
decimal_places: Số lượng vị trí thập phân được làm tròn đến. Giá trị này phải là số nguyên dương hoặc âm. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm ROUND sẽ làm tròn số thành 0 chữ số thập phân.
operation: Không bắt buộc. operation có thể là 0 hoặc bất kỳ giá trị số nào khác. Khi nó bằng 0 (hoặc tham số này bị bỏ qua), hàm ROUND sẽ làm tròn kết quả thành số decimal_places. Nếu hoạt động là bất kỳ giá trị nào khác 0, hàm ROUND sẽ cắt kết quả thành decimal_places.

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Lưu ý:

Nếu tham số operation là 0 (hoặc không được cung cấp), hàm ROUND sẽ làm tròn kết quả thành số decimal_places.
Nếu tham số operation khác 0, hàm ROUND sẽ cắt kết quả thành số decimal_places.

3. Version

Hàm ROUND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?1234567891011121314151617181920SELECT ROUND(125.315, 2);Ket qua: 125.320

SELECT ROUND(125.315, 2, 0);Ket qua: 125.320

SELECT ROUND(125.315, 2, 1);Ket qua: 125.310

SELECT ROUND(125.315, 1);Ket qua: 125.300

SELECT ROUND(125.315, 0);Ket qua: 125.000

SELECT ROUND(125.315, -1);Ket qua: 130.000

SELECT ROUND(125.315, -2);Ket qua: 100.000

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();