Tới nội dung chính
Danh mục
Hệ quản trị SQL

Toán tử trong sql

Những người học ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực lập trình đều cần phải hiểu rõ về khái niệm toán tử trong SQL cũng như cách sử dụng của chúng. Nếu các bạn còn chưa hiểu rõ về khái niệm này thì hãy theo dõi bài viết của chúng tôi!

1. Toán tử trong SQL là gì?

Trong lệnh SQL, các ký tự hoặc từ được sử dụng riêng cho mệnh đề WHERE để thực hiện các thao tác được gọi là toán tử. Các thao tác này rất đa dạng, đó có thể là phép so sánh hay những phép toán toán số học. Mục đích sử dụng toán tử là để chỉ định điều kiện nào đó trong câu lệnh SQL và giống như giao của nhiều điều kiện trong cùng một câu lệnh.

Trong SQL có 4 loại toán tử là:

  • Toán tử số học
  • Toán tử logic
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử dùng cho mục đích phủ nhận các điều kiện

2. Bảng toán tử số học trong SQL

Ví dụ, chúng ta có biến a lưu giá trị là 10 và biến b lưu giá trị là 20. Vậy bảng toán tử trong SQL sẽ như sau:

Toán tửMô tảVí dụ
Cộng (+)Phép cộng các giá trị 2 bêna + b, kết quả 30
Trừ (-)Phép trừ sẽ lấy toán hạng bên trái trừ toán hạng bên phảia – b, kết quả -10
Nhân (*)Lấy giá trị 2 toán hạng nhân lại với nhaua * b, kết quả 200
Chia (/)Chia lấy phần nguyênb / a, kết quả 2
Chia lấy số dư (%)Chia lấy phần dưb % a, kết quả 0

3. Toán tử so sánh trong SQL

Để hiểu rõ hơn về các toán tử so sánh trong SQL chúng ta tiếp tục sử dụng ví dụ trên với giá trị a =10, b=20, ta có:

Toán tửMô tảVí dụ
=Kiểm tra 2 toán hạng ở 2 bên dấu bằng có giá trị bằng nhau không. Nếu bằng thì điều kiện là true(a = b) là false
!=Kiểm tra 2 toán hạng ở 2 bên dấu bằng có giá trị bằng nhau không. Nếu không thì điều kiện là true(a != b) là true
<>Kiểm tra 2 toán hạng ở 2 bên dấu bằng có giá trị bằng nhau không. Nếu không thì điều kiện là true(a <> b) là true
>Kiểm tra giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn giá trị toán hạng bên phải không, nếu có điều kiện true(a > b) không true
<Kiểm tra giá trị toán hạng bên trái nhỏ hơn giá trị toán hạng bên phải không, nếu có thì điều kiện true(a < b) là true
>=Kiểm tra giá trị toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị toán hạng bên phải không, nếu có điều kiện là true(a >= b) không true
<=Kiểm tra giá trị toán hạng bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị toán hạng bên phải không, nếu có điều kiện là true(a <= b) là true
!<Kiểm tra giá trị toán hạng bên trái không nhỏ hơn giá trị toán hạng bên phải, nếu có điều kiện là true(a !< b) là false
!>Kiểm tra giá trị toán hạng bên trái không lớn hơn giá trị toán hạng bên phải, nếu có điều kiện là true(a !> b) là true

4. Các toán tử logic trong SQL

Dưới đây là bảng danh sách các toán tử so sánh trong SQL:

Toán tửMô tả
ALLSo sánh một giá trị với tất cả các giá trị khác trong một tập hợp
ANDCho phép trong mệnh đề WHERE của lệnh SQL tồn tại nhiều điều kiện cùng lúc
ANYSo sánh một giá trị nào đó với bất kỳ giá trị thích hợp nào khác trong danh sách tùy điều kiện
BETWEENTìm kiếm một giá trị nào đó trong một tập hợp nhiều giá, trong đó đã cho trước giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
EXITSTìm sự có mặt của một hàng trong bảng đảm bảo thỏa mãn điều kiện cụ thể nào đó
INSo sánh giá trị nào đó với danh sách chuỗi giá trị đã xác định
LIKESo sánh giá trị với các giá trị tương tự
NOTĐảo ngược ý nghĩa của toán tử logic trong SQL mà nó được sử dụng
ORTrong mệnh đề WHERE, OR dùng để nối nhiều điều kiện với nhau
IS NULLSo sánh một giá trị với giá trị NULL
UNIQUETìm kiếm đơn nhất cho mọi hàng thuộc bảng (không có bản sao)

Trên đây là thông tin và cách sử dụng toán tử trong SQL. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích với các bạn!

Thảo Larskanis

@Thảo Larskanis

Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu ngày càng quan trọng và trở nên cần thiết hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của SQL, Thảo Nguyễn - người đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập một website chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực SQL đến cho những bạn có đam mê và muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.