Hàm LOWER trong SQL Server

1473 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm LOWER () chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

 

Lưu ý: Tham khảo hàm UPPER ().

Cú pháp

LOWER(text)

 

Giá trị tham số:

text: Chuỗi để chuyển đổi

 

Ví dụ:

Chuyển văn bản trong “CustomerName” thành chữ thường:

SELECT LOWER(CustomerName) AS LowercaseCustomerName

FROM Customers;