Hàm STUFF trong SQL Server

1826 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm STUFF () xóa một phần của chuỗi và sau đó chèn phần khác vào chuỗi, bắt đầu từ một vị trí được chỉ định.

Mẹo: Hãy xem hàm REPLACE ().

Cú pháp

STUFF(string, start, length, new_string)

 

Giá trị tham số

string : Chuỗi được sửa đổi

start: Vị trí trong chuỗi để bắt đầu xóa một số ký tự

length: Số ký tự cần xóa khỏi chuỗi

new_string: Chuỗi mới để chèn vào chuỗi ở vị trí bắt đầu

Ví dụ

Xóa 1 ký tự khỏi một chuỗi, bắt đầu từ vị trí 13, rồi chèn “thật thú vị!” ở vị trí 13:

SELECT STUFF(‘SQL Tutorial!’, 13, 1, ‘ is fun!’);