Hàm SESSION_USER trong SQL Server

690 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SESSION_USER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng của phiên hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SESSION_USER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1SESSION_USER

3. Version

Hàm SESSION_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT SESSION_USER;Ket qua: ‘  rextester_login’

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();