Hàm STR trong SQL Server

1782 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm STR () trả về một số dưới dạng một chuỗi.

 

Cú pháp

STR(number, length, decimals)

 

Giá trị tham số

 

number : Số để chuyển đổi thành một chuỗi

length: Độ dài của chuỗi trả về. Giá trị mặc định là 10

decimals: Không bắt buộc. Số lượng số thập phân để hiển thị trong chuỗi trả về. Giá trị mặc định là 0

 

Ví dụ

Trả về một số dưới dạng một chuỗi:

SELECT STR(185);