Hàm DATALENGTH trong SQL Server

2226 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm DATALENGTH () trả về số byte được sử dụng để biểu diễn một biểu thức.

Lưu ý: Hàm DATALENGTH () đếm cả khoảng trống ở đầu và cuối khi tính độ dài của biểu thức.

Mẹo: Xem hàm LEN ().

Cú pháp

DATALENGTH(expression)

 

Giá trị tham số

expression   : Kiểu dữ liệu để trả về độ dài cho. Nếu biểu thức là NULL, nó trả về NULL

 

Ví dụ

Trả về độ dài của một biểu thức (tính bằng byte) (đếm cả khoảng trống ở đầu và cuối):

SELECT DATALENGTH(‘   W3Schools.com   ‘);

 

Trả về độ dài của một biểu thức (tính bằng byte):

SELECT DATALENGTH(‘2017-08’);