Hàm CHARINDEX trong SQL Server

2853 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm CHARINDEX () tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi và trả về vị trí.

Nếu không tìm thấy chuỗi con, hàm này trả về 0.

Lưu ý: Hàm này thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

CHARINDEX(substring, string, start)

 

Giá trị tham số

substring : Chuỗi con cần tìm kiếm

string : Chuỗi được tìm kiếm

start : Không bắt buộc. Vị trí mà tìm kiếm sẽ bắt đầu (nếu bạn không muốn bắt đầu ở đầu chuỗi). Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1

Ví dụ

Tìm kiếm “OM” trong chuỗi “Khách hàng” và trả về vị trí:

SELECT CHARINDEX(‘OM’, ‘Customer’) AS MatchPosition;