Hàm LEN trong SQL Server

2016 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm LEN () trả về độ dài của một chuỗi.

Lưu ý: Khoảng trắng ở cuối chuỗi không được bao gồm khi tính độ dài. Tuy nhiên, các khoảng trắng ở đầu chuỗi được bao gồm khi tính độ dài.

Mẹo: Xem hàm DATALENGTH ().

Cú pháp

LEN(string)

 

Giá trị tham số

string: Chuỗi để trả về độ dài cho. Nếu chuỗi là NULL, nó trả về NULL

Ví dụ

Trả về độ dài của một chuỗi (đếm khoảng trắng ở đầu, nhưng không đếm khoảng trắng ở cuối):

SELECT LEN(‘ W3Schools.com ‘);