Hàm ABS trong SQL Server

1480 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm ABS () trả về giá trị tuyệt đối của một số.

 

Cú pháp

ABS(number)

Giá trị tham số

number: Một giá trị số

 

Ví dụ

Trả về giá trị tuyệt đối của một số:

SELECT Abs(-243.5) AS AbsNum;