Hàm REPLACE trong SQL Server

2100 lượt xem

 

Định nghĩa và Cách sử dụng

 

Hàm REPLACE () thay thế tất cả các lần xuất hiện của một chuỗi con trong một chuỗi bằng một chuỗi con mới.

Lưu ý: Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Mẹo: Tham khảo hàm STUFF ().

 

Cú pháp

REPLACE(string, old_string, new_string)

 

Giá trị tham số

string: Chuỗi ban đầu

old_string: Chuỗi được thay thế

new_string: Chuỗi thay thế mới

 

Ví dụ

Thay thế “SQL” bằng “HTML”:

SELECT REPLACE(‘SQL Tutorial’, ‘SQL’, ‘HTML’);