Hàm CONCAT trong SQL Server

2448 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm CONCAT () thêm hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau.

Lưu ý: Xem thêm Kết hợp với toán tử + và CONCAT_WS ().

 

Cú pháp

CONCAT(string1, string2, …., string_n)

 

Giá trị tham số

string1, string2, string_n     Các chuỗi để thêm lại với nhau

Ví dụ

Thêm 3 chuỗi với nhau:

SELECT CONCAT(‘SQL’, ‘ is’, ‘ fun!’);