Hàm RTRIM trong SQL Server

1589 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm RTRIM () loại bỏ dấu cách ở cuối chuỗi khỏi một chuỗi.

Lưu ý: Tham khảo hàm LTRIM ().

Cú pháp

RTRIM(string)

 

Giá trị tham số

string: Chuỗi để xóa khoảng trắng ở cuối

 

Ví dụ

Xóa dấu cách ở cuối chuỗi khỏi một chuỗi:

SELECT RTRIM(‘SQL Tutorial ) AS RightTrimmedString;