Hàm RIGHT trong SQL Server

2105 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm RIGHT () trích xuất một số ký tự từ một chuỗi (bắt đầu từ bên phải).

Cú pháp

RIGHT(string, number_of_chars)

 

Giá trị tham số

string: Chuỗi để trích xuất từ

number_of_chars: Số lượng ký tự cần giải nén. Nếu number_of_chars> string, nó trả về chuỗi

 

Ví dụ

Trích xuất 5 ký tự từ văn bản trong cột “Tên khách hàng” (bắt đầu từ bên phải):

SELECT RIGHT(CustomerName, 5) AS ExtractString

FROM Customers;