Hàm NCHAR trong SQL Server

734 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm NCHAR () trả về ký tự Unicode dựa trên mã số.

Cú pháp

NCHAR(number_code)

 

Giá trị tham số

number_code: Mã số trong tiêu chuẩn Unicode để trả về ký tự cho.

Ví dụ

Trả lại ký tự Unicode dựa trên mã số 65:

SELECT NCHAR(65) AS NumberCodeToUnicode;