Hàm LEFT trong SQL Server

2307 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm LEFT () trích xuất một số ký tự từ một chuỗi (bắt đầu từ trái).

 

Cú pháp

LEFT(string, number_of_chars)

 

Giá trị tham số

 

string: Chuỗi để trích xuất từ

number_of_chars: Số lượng ký tự cần giải nén. Nếu số vượt quá số ký tự trong chuỗi, nó sẽ trả về chuỗi

 

Ví dụ

Trích xuất 5 ký tự từ văn bản trong cột “Tên khách hàng” (bắt đầu từ trái):

SELECT LEFT(CustomerName, 5) AS ExtractString

FROM Customers;

 

Trích xuất 100 ký tự từ một chuỗi (bắt đầu từ trái):

SELECT LEFT(‘SQL Tutorial’, 100) AS ExtractString;