Hàm LTRIM trong SQL Server

1575 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm LTRIM () loại bỏ khoảng trắng đầu chuỗi.

Lưu ý: Tham khảo hàm RTRIM ().

 

Cú pháp

LTRIM(string)

 

Giá trị tham số

string: Chuỗi xóa các khoảng trắng ở đầu

 

Ví dụ

Xóa khoảng trắng đầu chuỗi:

SELECT LTRIM( SQL Tutorial’) AS LeftTrimmedString;