Hàm SPACE trong SQL Server

1943 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm SPACE () trả về một chuỗi gồm số ký tự khoảng trắng được chỉ định.

 

Cú pháp

SPACE(number)

 

Giá trị tham số

number: Số lượng khoảng trắng được trả lại

Ví dụ

Trả về một chuỗi có 10 khoảng trắng:

SELECT SPACE(10);