Hàm UPPER trong SQL Server

1791 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm UPPER () chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.

Lưu ý: Xem qua hàm LOWER ().

 

Cú pháp

UPPER(text)

 

Giá trị tham số

text: Chuỗi để chuyển đổi

 

Ví dụ

Chuyển văn bản trong “CustomerName” thành chữ hoa:

SELECT UPPER(CustomerName) AS UppercaseCustomerName

FROM Customers;