Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

535 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SYSTEM_USER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập cho người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SYSTEM_USER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1SYSTEM_USER

3. Version

Hàm SYSTEM_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT SYSTEM_USER;Ket qua: rextester_login

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();