Hàm PATINDEX trong SQL Server

1900 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm PATINDEX () trả về vị trí của một mẫu trong một chuỗi.

Nếu không tìm thấy mẫu, hàm này trả về 0.

Lưu ý: Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường và vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.

 

Cú pháp

PATINDEX(%pattern%, string)

Giá trị tham số

%pattern%:  Mẫu cần tìm. Nó PHẢI được bao quanh bởi%. Các ký tự đại diện khác có thể được sử dụng trong mẫu, chẳng hạn như:

  • % – Khớp với bất kỳ chuỗi nào có độ dài bất kỳ (bao gồm cả độ dài 0)
  • _ – Khớp một ký tự
  • [ ] – Khớp bất kỳ ký tự nào trong dấu ngoặc, ví dụ: [XYZ]
  • [^] – Khớp bất kỳ ký tự nào không có trong dấu ngoặc, ví dụ: [^ xyz]

string: Chuỗi được tìm kiếm

Ví dụ

Trả lại vị trí của một mẫu trong một chuỗi:

SELECT PATINDEX(‘%s%com%’, ‘W3Schools.com’);