Hàm @@VERSION trong SQL Server

651 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm @@VERSION trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm @@ VERSION trả về phiên bản của SQL

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm @@ VERSION trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1@@VERSION

3. Version

Hàm @@ VERSION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008

4. Ví dụ

?12345SELECT @@VERSION;Ket qua: Microsoft SQL Server 2014 – 12.0.2000.8 (Intel X86)     Feb 20 2014 19:20:46     Copyright (c) Microsoft Corporation    Express Edition on Windows NT 6.3 (Build 9600: ) (WOW64) (Hypervisor)

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();