Hàm CEILING trong SQL Server

555 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CEILING trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm CEILING trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CEILING trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1CEILING( number )

Trong đó:

number: Số được sử dụng để tìm giá trị nguyên nhỏ nhất.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm CEILING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?1234567891011121314SELECT CEILING(32.65);Ket qua: 33

SELECT CEILING(32.1);Ket qua: 33

SELECT CEILING(32);Ket qua: 32

SELECT CEILING(-32.65);Ket qua: -32

SELECT CEILING(-32);Ket qua: -32

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();