Hàm COALESCE trong SQL Server

1469 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COALESCE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách. Nếu tất cả các biểu thức ước tính thành null, thì hàm COALESCE sẽ trả về null.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COALESCE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1COALESCE( expression1, expression2, … expression_n )

Trong đó:

expression1 đến expression_n: Các biểu thức để kiểm tra các giá trị khác null.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm COALESCE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12345678SELECT COALESCE(NULL, NULL, ‘greensql.net’, NULL, ‘Mygreensql.net’);Ket qua: ‘greensql.net’

SELECT COALESCE(NULL, ‘greensql.net’, ‘Mygreensql.net’);Ket qua: ‘greensql.net’

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 1, 2, 3, NULL, 4);Ket qua: 1

 

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();