Hàm FLOOR trong SQL Server

612 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FLOOR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm FLOOR trả về giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FLOOR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1FLOOR( number )

Trong đó:

number: Giá trị được sử dụng để xác định giá trị nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn một số.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm FLOOR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12345678SELECT FLOOR(1.3);Ket qua: 1

SELECT FLOOR(12.9);Ket qua: 12

SELECT FLOOR(-2.8);Ket qua: -3

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();