Hàm GETUTCDATE trong SQL Server

510 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm GETUTCDATE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm GETUTCDATE trả về ngày và giờ UTC hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm GETUTCDATE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1GETUTCDATE ( )

3. Version

Hàm GETUTCDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT GETUTCDATE();Ket qua: ‘06.04.2019 03:59:25’

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();