Hàm RAND trong SQL Server

840 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RAND trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm RAND trả về một số ngẫu nhiên hoặc một số ngẫu nhiên trong một phạm vi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RAND trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1RAND( [seed] )

Trong đó:

seed: Không bắt buộc. Nếu được chỉ định, nó sẽ tạo ra một chuỗi số ngẫu nhiên lặp lại mỗi lần giá trị seed được cung cấp.

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Lưu ý:

Hàm RAND sẽ trả về giá trị từ 0 đến 1 (không bao gồm), vì vậy giá trị> 0 và giá trị <1.
Hàm RAND sẽ trả về một số hoàn toàn ngẫu nhiên nếu không có seed nào được cung cấp.
Hàm RAND sẽ trả về một chuỗi các số ngẫu nhiên lặp lại mỗi lần sử dụng một giá trị seed cụ thể.

3. Version

Hàm RAND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12345678SELECT RAND();Ket qua:  0,821250228709546

SELECT RAND(6);Ket qua:  0,713685158069215

SELECT RAND(-2);Ket qua:  0,713610626184182

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();