Hàm ISDATE trong SQL Server

643 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ISDATE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm ISDATE trả về 1 nếu biểu thức là một ngày hợp lệ. Nếu không, nó trả về 0.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ISDATE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1ISDATE( expression )

Trong đó:

expression: Giá trị để kiểm tra xem đó là một ngày.

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Lưu ý:

Hàm ISDATE trả về 1, nếu biểu thức là một ngày hợp lệ.
Hàm ISDATE trả về 0, nếu biểu thức KHÔNG phải là ngày hợp lệ.

3. Version

Hàm ISDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?1234567891011121314151617SELECT ISDATE(‘2019-04-06’);Ket qua: 1

SELECT ISDATE(‘2019-04-06 10:03’);Ket qua: 1

SELECT ISDATE(‘2019-04-06 10:03:32’);Ket qua: 1

SELECT ISDATE(‘2019-04-06 10:03:32.001’);Ket qua: 1

SELECT ISDATE(‘greensql.net’);Ket qua: 0

SELECT ISDATE(155);Ket qua: 0

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();