Hàm COUNT trong SQL Server

674 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm COUNT trả về số lượng của một biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COUNT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?123SELECT COUNT(aggregate_expression)FROM tables[WHERE conditions];

Hoặc

?12345SELECT expression1, expression2, … expression_n,       COUNT(aggregate_expression)FROM tables[WHERE conditions]GROUP BY expression1, expression2, … expression_n;

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Trong đó:

expression1, expression2, … expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm AVG và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức sẽ được tính trung bình.
tables: Các bảng mà bạn muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from.
where conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm COUNT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?123SELECT COUNT(*) AS “Diem Kha Gioi”FROM KetQuaWHERE diem > 6;

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();