Hàm USER_NAME trong SQL Server

586 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm USER_NAME trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm USER_NAME trả về tên người dùng trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm USER_NAME trong SQL server (Transact-SQL) là:

?1USER_NAME( [ identification_number ] )

Trong đó:

identification_number: Không bắt buộc. Số nhận dạng được liên kết với người dùng trong SQL Server.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm USER_NAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT USER_NAME();Ket qua: rextester_login

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();