Hàm YEAR trong SQL Server

933 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEAR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (dưới dạng số) với giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEAR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1YEAR( date_value )

Trong đó:

date_value: Ngày để trích xuất năm có bốn chữ số.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12345678SELECT YEAR(‘2019/04/06’);Ket qua: 2019 SELECT YEAR(‘2018/04/061 15:05’);Ket qua: 2018 SELECT YEAR(‘2017/04/061 15:05:15.65’);Ket qua: 2017

 

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();