Hàm CHAR trong SQL Server

341 lượt xem

Định nghĩa và Cách sử dụng

Hàm CHAR () trả về ký tự dựa trên mã ASCII.

 

Cú pháp

CHAR(code)

Giá trị tham số

code : Mã số ASCII để trả về ký tự cho

 

Ví dụ

Trả lại ký tự dựa trên mã số 65:

SELECT CHAR(65) AS CodeToCharacter;