Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server

656 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_TIMESTAMP trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1CURRENT_TIMESTAMP

Trong đó:

Hàm CURRENT_TIMESTAMP trả về ngày và giờ của hệ thống theo định dạng ‘yyyy-mm-dd hh: mi: ss.mmm’.
Không đặt dấu ngoặc đơn () sau hàm CURRENT_TIMESTAMP.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm CURRENT_TIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT CURRENT_TIMESTAMP;Ket qua: ‘06.04.2019 04:42:38’

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();