Hàm DAY trong SQL Server

595 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DAY trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm DAY trả về ngày trong tháng (một số từ 1 đến 31) cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DAY trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1DAY( date_value )

Trong đó:

date_value: Ngày để trích xuất ngày trong tháng.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm DAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12345678SELECT DAY(‘2019/04/06’);Ket qua: 6

SELECT DAY(‘2019/04/15 15:45’);Ket qua: 15

SELECT DAY(‘2019/04/20 12:01:18.665’);Ket qua: 20

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();