Hàm CURRENT_USER trong SQL Server

565 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_USER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_USER trả về tên của người dùng hiện tại trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_USER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1CURRENT_USER

3. Version

Hàm CURRENT_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?12SELECT CURRENT_USER;Ket qua: ‘rextester_login’

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();