Hàm DATEPART trong SQL Server

1245 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATEPART trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm DATEPART trả về một phần của một ngày nhất định, dưới dạng một giá trị nguyên

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DATEPART trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1DATEPART( interval, date )

Trong đó:

interval: Khoảng thời gian/ngày mà bạn muốn lấy từ date. Nó có thể là một trong những giá trị sau:

Giá trị

year, yyyy, yy: Khoảng thời gian năm

quarter, qq, q: Khoảng thời gian quý

month, mm, m: Khoảng thời gian tháng

dayofyear: Ngày trong năm

day, dy, y: Khoảng thời gian ngày

week, ww, wk: Khoảng thời gian tuần

weekday, dw, w: Khoảng thời gian ngày trong tuần

hour, hh: Khoảng thời gian giờ

minute, mi, n: Khoảng thời gian phút

second, ss, s: Khoảng thời gian giây

millisecond, ms: Khoảng thời gian micro giây

date: Ngày sử dụng để lấy giá trị interval.

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Lưu ý:

Hàm DATEPART trả về kết quả dưới dạng giá trị nguyên.

3. Version

Hàm DATEPART có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?1234567891011121314151617181920212223242526272829SELECT DATEPART(year, ‘2019/04/06’);Ket qua:    2019

SELECT DATEPART(yyyy, ‘2019/04/06’);Ket qua:    2019

SELECT DATEPART(yy, ‘2019/04/06’);Ket qua: 2019

SELECT DATEPART(month, ‘2019/04/06’);Ket qua: 4

SELECT DATEPART(day, ‘2019/04/06’);Ket qua: 6

SELECT DATEPART(quarter, ‘2019/04/06’);Ket qua: 2

SELECT DATEPART(hour, ‘2019/04/06 05:40’);Ket qua: 5

SELECT DATEPART(minute, ‘2019/04/06 09:43’);Ket qua: 43

SELECT DATEPART(second, ‘2019/04/06 05:45:12’);Ket qua: 12

SELECT DATEPART(millisecond, ‘2019/04/06 08:45:12.726’);Ket qua: 726

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();