Hàm ISNULL trong SQL Server

987 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNULL trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm ISNULL trả về một giá trị thay thế khi một biểu thức là NULL.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ISNULL trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1ISNULL( expression, alternative_value )

Trong đó:

expression: Giá trị để kiểm tra xem nó có phải là NULL không.
alternative_value: Giá trị trả về nếu biểu thức là giá trị NULL.

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Lưu ý:

Hàm ISNULL trả về alternative_value, nếu biểu thức là NULL.
Hàm ISNULL trả về biểu thức, nếu biểu thức KHÔNG phải là NULL.

3. Version

The ISNULL function can be used in the following versions of SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

?1234567891011121314151617SELECT ISNULL(NULL, ‘greensql.net’);Ket qua: ‘greensql.net’

SELECT ISNULL(‘greensql.net’, ‘mygreensql.net’);Ket qua: ‘greensql.net’

SELECT ISNULL(NULL, 45);Ket qua: 45 SELECT ISNULL(12, 45);Ket qua: 12

SELECT ISNULL(NULL, ‘2019-04-06’);Ket qua: ‘2019-04-06’

SELECT ISNULL(‘2019-04-06’, ‘2019-04-08’);Ket qua: ‘2019-04-06’

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();