Hàm TRY_CAST trong SQL Server

730 lượt xem

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TRY_CAST trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế. Bài viết này được đăng tại greensql.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm TRY_CAST chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu chuyển đổi không thành công, chức năng sẽ trả về NULL. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TRY_CAST trong SQL Server (Transact-SQL) là:

?1TRY_CAST( expression AS type [ (length) ] )

Trong đó:

expression: Giá trị để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác.
type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi biểu thức thành
length: Không bắt buộc. Độ dài của kiểu dữ liệu kết quả cho char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary.

3. Version

‒‒:‒‒/‒‒:‒‒ Skip
Hàm TRY_CAST có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012

4. Ví dụ

?123456789101112131415SELECT TRY_CAST(14.85 AS int);Ket qua: 14

SELECT TRY_CAST(14.85 AS float);Ket qua: 14.85

SELECT TRY_CAST(’14 Main St.’ AS float);Ket qua: NULL

SELECT TRY_CAST(15.6 AS varchar);Ket qua: ‘15.6’

SELECT TRY_CAST(15.6 AS varchar(2)); Ket qua: NULL

SyntaxHighlighter.config.stripBrs = false; SyntaxHighlighter.config.tagName = “pre”; SyntaxHighlighter.defaults[“gutter”] = true; SyntaxHighlighter.all();